Co-financed Projects
HORIZON 2020 - ECO TURBINEUvedba inovativnega materiala in procesa penjene smole; "FRTM"

http://

Uspešna implementacija novega, inovativnega procesa uporabe nove matrice (penjena smola) v proizvodnji kompozitov ima neposredni vpliv na proizvodni proces, kjer pričakujemo krajšanje proizvodnih ciklov, in na izdelke, kjer pričakujemo zmanjšanje teže izdelkov pri za uporabnika/kupca še sprejemljivih mehanskih lastnostih izdelkov. Pozitivni učinki na teh dveh primarnih področjih se bodo odražali na področju poslovanja (prodajno/marketinško področje), kjer pričakujemo izboljšanje konkurenčnosti izdelkov.

"Uvedba inovativnega materiala in razvoj pripadajočega tehnološkega procesa pri izdelavi izdelkov iz termosetov naslavja kupce in vsesplošni trend ter željo po nižanju teže izdelkov, ki je neposredno povezan s trajnostnim vidikom nižanja porabe energije ter surovin na vseh področjih, in posredno doprinaša nižjim porabam energije pri uporabi transportnih sredstev ter v navezavi zmanjšuje negativne emisije v transportu.

Ker je za postopek uporabe penjene smole potreben zaprt ""kalupni sistem"", bomo zmanjšali tudi emisije negativnih vplivov na okolje in zaposlene skozi proizvodni proces. S temi dejavniki bomo tudi dvignili prepoznavnost in konkurenčnost podjetja pri obstoječih in bodočih kupcih.

Zaposleni bodo s tem projektom pridobili nova znanja in kompetence, s čimer bomo dvignili strokovno raven zaposlenih in krepili pripadnost podjetju.

Z uvedbo penjene smole bomo znižali težo izdelkov in polizdelkov, ki so v nadaljevanju vgrajeni v vozila - za začetek v avtodome. S tem bomo neposredno pripomogli k zmanjšanju skupne teže vozil. To se bo posledično odražalo v znižanju porabljene energije tako pri dostavi izdelkov in polizdelkov kot tudi pri uporabi končnega izdelka.

Posledično bomo zmanjšali tudi težo odpadnih materialov (obrezline, ...), ki so na segmentu duroplastov težko reciklabilni.Na tehnološkem področju proizvodnje bomo skrajšali proizvodne cikle in tako približali kompozite ciljem, ki jih zasleduje avtomobilska industrija - krajšanje proizvodnih taktov.

Nove tehnologije širijo nabor znanj in kompetenc zaposlenih ter s tem neposredno dvigujejo konkurenčno prednost podjetja in tudi samih zaposlenih, ki obvladujejo nove tehnologije. Cilj je, da na tem segmentu postanemo ""trend setter"" in ne sledilec - med prvimi na globalnem trgu želimo osvojiti nove materiale in razviti ustrezno tehnologijo, saj bomo tako pridobili neposredno konkurenčno prednost.Projekt je eden izmed definiranih projektov v okviru projekta TPS in bo imel ključno vlogo, ker neposredno vpliva na konkurenčno prednost podjetja v tem segmentu.

V sklopu izdelanega strateškega diagrama v sklopu A smo prikazali, da je neposredni rezultat projekta inovativni izdelek iz penjene smole, ki ima neposredni vpliv na razvoj in evolucijo razvoja inovativnih tehnologij ter povezanih izdelkov, katerih namen je razviti manj kompleksne izdelke z nižjim vložkom časa, energije in materiala. Tovrstne napredne tehnologije zaradi svojih učinkov pozitivno vplivajo na prihodke portfelja naših izdelkov in storitev, kar se odraža v tem, da z odgovornim poslovanjem dosegamo pričakovane donose.

LJUDJE:

Preusmeritev iz delovno intenzivnejšega ročnega laminiranja na novo razvit ""RTM"" postopek (FRTM). S tem bomo neposredno zmanjšali izpostavljenost zaposlenih škodljivim vplivom emisij - HOS. Razvojna ekipa bo razvila nov tehnološki postopek za aplikacijo penejene smole v RTM postopku izdelave kompozitov. S tem bodo zaposleni pridobili nove kompetence in pridobili nova znanja, kar bo dopolnilo bazo znanj in kompetenc zaposlenih v podjetju. Napredek v razvoju podjetja bo pozitivno vplival na percepcijo podjetja pri zaposlenih in izboljševal podjetniško klimo inovativnosti, ki je eno izmed gonil v evoluciji podjetja. Z dvigom kompetenc pri zaposlenih bomo lahko v očeh kupcev dvignili nivo podjetja.

OKOLJE:

Za primerljiv izdelek bomo z novim materialom - penjeno smolo zagotovili, da bo porabljenega manj osnovega materiala (težnostno) v izdelku. Zaradi narave procesa - izdelava v zaprtih kalupih so emisije HOS bistveno nižje. Zmanjšali bomo tudi težo odpadnih materialov. Proces zmanjševanja volumna (mletje, razrez, ..) bo posledično ravno tako lažji (manj porabljene energije).

EKONOMSKI RAZVOJ:

Glede na svetovne trende je vpeljava procesa in tehnologije izdelave laminatov z uporabo penjene smole in posledično nižjo težo pri isti geometriji in manjšo - a še zadovoljivo trdnostjo, korak h konkurenčni prednosti podjetja. S tem bomo odgovorili na sodobne izzive po zmanjšanju teže. S stabilnim ekonomskim razvojem podjetja bo pridobila tudi lokalna skupnost.

Z izvedbo omenjenega projekta pričakujemo dvig konkurenčnosti in pridobitev novih kupcev ter posledično širitev proizvodnih kapacitet ter dvig prepoznavnosti podjetja in lokalne skupnosti v globalni verigi vrednosti.

Two production plants in Slovenia